VEELGESTELDE VRAGEN

VEEL GESTELDE VRAGEN

Natuur, cultuur, en levendigheid komen samen in stadspark Oranjerie, het nieuwe hart van Apeldoorn. Maar wat is precies de ambitie omtrent deze herontwikkeling? Welke plannen zijn er voor de toekomst? En wat betekent dit voor de huidige inwoners en ondernemers van Apeldoorn? In deze FAQ beantwoorden we de meest gestelde vragen over stadspark Oranjerie en laten we zien hoe deze groene oase in het midden van de stad bijdraagt aan een duurzame en leefbare toekomst voor Apeldoorn.

Waar staan we nu in het ontwikkelingsproces van Stadspark Oranjerie?

De gemeente Apeldoorn en Bridges Real Estate hebben intensief gewerkt aan een gezamenlijk ambitiedocument, waarin de ambities geformuleerd staan die we met elkaar nastreven. Deze ambities zijn uitgewerkt tot concretere plannen die momenteel worden doorgerekend. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, momenteel zijn we samen met de gemeente Apeldoorn bezig de plannen verder uit te werken. 

Wat is er de afgelopen periode besproken en besloten, en door wie?

Bridges Real Estate heeft opdracht gegeven om alle onderzoeken die benodigd zijn voor het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan uit te laten voeren. Deze zestien onderzoeken gaan onder andere over stikstof, water, zon, wind, ecologie en planschade. Daarnaast zijn er werkgroepen opgericht die gaan over de overeenkomst tussen de gemeente Apeldoorn en Bridges Real Estate. Zo is er bijvoorbeeld ook een werkgroep met de notarissen van de gemeente Apeldoorn en Bridges Real Estate over de benodigde grondtransacties. Daarnaast is een stuurgroep opgericht waar zowel Bridges Real Estate als de Gemeente Apeldoorn deel van uitmaakt en waar alle besluiten samenkomen.

Welke betrokkene is waar verantwoordelijk voor?

Bridges Real Estate is onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp, de onderzoeken en de ontwikkeling. De gemeente Apeldoorn denkt mee en toetst de plannen aan wettelijke kaders en beleidsdoelstellingen.

Hoe ziet de samenwerking tussen Bridges Real Estate en de gemeente Apeldoorn eruit?

In deze samenwerking wordt gekeken hoe de transitie van winkelcentrum De Oranjerie naar Stadspark Oranjerie vorm kan krijgen. Bijvoorbeeld met de inbreng van kennis, middelen en gronden. Aangezien Stadspark Oranjerie een groot en belangrijk project is, hechten beide partijen enorm veel waarde aan een goede samenwerking.

Hoe doe ik dat, een zienswijze indienen?

Een zienswijze indienen is per gemeente anders. Een zienswijze moet in ieder geval schriftelijk worden ingediend. 

Waarom heet het een ontwerp bestemmingsplan? Betekent dit dat het plan nog niet definitief is?

Dit is zo geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Eerst wordt een ontwerpbestemmingsplan geschreven. Vervolgens kan er een zienswijze ingediend worden, waar een reactienota op komt. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast, samen met de reactienota. 

Wat wordt er met de zienswijze gedaan?

Er wordt goed gekeken of en hoe we tegemoet kunnen komen aan de inhoud van de zienswijze.

Hoe werkt de reactienota?

Op ambtelijk niveau wordt een reactie gegeven op de zienswijze. Sommige zienswijzen zijn niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege wetgeving. Er zijn ook zienswijzen waar we wel rekening mee kunnen houden.

Hoe werkt de Raad van State?

Dat is de hoogste rechter op het gebied van bestuursrecht. De Raad van State draagt als adviseur voor wetgever en bestuur, en als hoogste algemene bestuursrechter, bij aan het behoud en de versterking van de democratische rechtsstaat. Daarbinnen staat de Raad van State voor eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur en voor rechtsbescherming van de burger.

Hoe zien de plannen voor Stadspark Oranjerie eruit?

De plannen bestaan uit het terugdringen van winkelleegstand, het vergroten van woningaanbod en het vergroenen van de binnenstad. Dit doen we door het toevoegen van een groot aantal woningen, werkruimte, het realiseren van een groen stadspark en mogelijk het toevoegen van een hotel en centrumvoorzieningen, zoals een huisartsenpost.

Is het oorspronkelijke plan onveranderd gebleven?

Nee, het programma is aangepast. Zo zijn er minder winkels terug te vinden in het huidige plan, zijn er kantoren toegevoegd en is er één van de drie woontorens geschrapt. Daarnaast is na aanleiding van gesprekken met bewoners, de kleinere toren op de kruising Nieuwstraat-Mariastraat verschoven weg van de Mariastraat. In het huidige plan wordt dus rekening gehouden met twee woontorens. Ook het huidige plan is nog afhankelijk van verschillende factoren en kan daarom nog wijzigen.

Wie heeft er zeggenschap bij de inrichting en het bepalen van functies in Stadspark Oranjerie?

De gemeente heeft de afgelopen jaren beleidsplannen vastgesteld. De huidige plannen voor Stadspark Oranjerie sluiten daar goed op aan. De beslissing over wat voor functies er (uiteindelijk) wel of niet kunnen komen gebeurt in goed overleg tussen Bridges Real Estate en de gemeente Apeldoorn. Momenteel wordt er gedacht aan een sterk gereduceerd winkelaanbod, waardoor er meer ruimte komt voor wonen, werken, recreëren en groen.

Hebben bewoners invloed op hoe Stadspark Oranjerie eruit gaat zien?

Ja, er wordt een participatietraject opgezet waarin omwonenden mee kunnen denken over de concrete invulling van de openbare ruimte.

Wat wordt de maximale hoogte van de bebouwing rondom Stadspark Oranjerie?

Voor de maximale hoogte van de bebouwing in Stadspark Oranjerie wordt uitgegaan van 70 meter hoogte. Binnen het oorspronkelijke plan was rekening gehouden met drie locaties met hoogteaccenten tussen de 50 en 70 meter. Dit aantal is teruggebracht naar twee hoogteaccenten.

Wordt Stadspark Oranjerie openbaar?

Ja, Stadspark Oranjerie wordt openbaar en dus toegankelijk voor het publiek.

 

Oké, er zijn dus veranderingen, zijn dit ook verbeteringen?

Ja, wij vinden van wel. Er is onderzoek gedaan of er ook planschade optreedt naar de omgeving en dat is niet het geval. Daar zijn we tevreden over.

De Oranjerie is recent helemaal verbouwd. Waarom nu deze verbouwing?

De vraag naar het toevoegen van functies in het gebied neemt steeds verder toe. Dat is binnen de huidige bouw niet mogelijk en haalbaar. Met de nieuwbouw creëren Bridges Real Estate en de gemeente Apeldoorn ruimte voor onder andere woningen, een park, groen en recreatie.

 
Wat is het effect van de huidige stikstofcrisis op het plan?

Het heeft geen effect omdat de huidige stikstofuitstoot wordt gesaldeerd met de stikstofuitstoot in de nieuwe situatie. Waardoor het zoals het er nu naar uitziet gunstiger wordt.

 

Wat wordt verstaan onder het betaalbare segment?

Dat zijn huurwoningen en koopwoningen met maximale huur- of koopprijzen die door de gemeente Apeldoorn worden vastgesteld. Dit worden ook wel maximumprijzen genoemd.

 

Hebben de recente plannen van de overheid (zoals de plannen van Hugo de Jonge) impact op jullie plannen en zo ja, hoe dan?

Daar kunnen we op dit moment nog geen uitspraken over doen.

Hoe staat het met het woonprogramma?

De gemeente Apeldoorn hanteert een beleid van 80% betaalbare woningen (het betaalbare segment). Daar houden wij ons dan ook graag aan vast.

 
Hoe gaat het woningaanbod in Stadspark Oranjerie eruitzien en voor welke doelgroepen zijn de woningen bedoeld?

Hoe het woningaanbod er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat in de uitwerking van het plan rekening is gehouden met een divers woningaanbod, waarvan het overgrote deel in het betaalbare huur en/of koopsegment.

 

Is er een (woon)toren geschrapt uit het oorspronkelijke plan?

Ja, er is voor gekozen om een toren te schrappen uit het plan, vanwege technische onuitvoerbaarheid en bezwaren vanuit de omgeving.

 

Kunnen geïnteresseerde toekomstige huurders of kopers van woningen en/of winkels zich al aanmelden als belangstellenden?

Het is in dit stadium nog te vroeg om je als belangstellende aan te melden voor toekomstige woningen en/of winkels. Dit aangezien eerst de procedure van het bestemmingsplan doorlopen dient te worden.

Hoeveel winkels komen er in Stadspark Oranjerie? Wat gebeurt er met de huidige winkels gedurende de ontmanteling/bouw? En is het al duidelijk of de huidige winkels terugkomen?

Het uitgangspunt is dat bestaande winkeliers terugkomen in het nieuwe Stadspark Oranjerie. Hoeveel winkels er uiteindelijk exact terugkomen en/of bijkomen is nog onduidelijk. Hier lopen momenteel gesprekken over. Bridges Real Estate is met alle winkeliers in gesprek om te bekijken wat de wensen en mogelijkheden zijn.

 
Wat gebeurt er met grote winkelketens en ondernemers in de Oranjerie?

We zijn met alle gebruikers in het winkelcentrum in overleg. Op dit moment kunnen we daar geen verdere mededelingen over doen.

 

Hoe wordt leegstand in Stadspark Oranjerie voorkomen?

Leegstand is een kwestie van vraag en aanbod. Als er te veel aanbod is aan winkelruimte(s), staat er ruimte leeg. Daarom reduceren Bridges Real Estate en de gemeente Apeldoorn in het bestemmingsplan het aantal vierkante meter winkelruimte, zodat vraag en aanbod weer in balans kan komen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, kansen en uitdagingen binnen en buiten de Oranjerie. Het terugdringen van het aantal winkellocaties en het aanbieden van woningen zijn hierin de belangrijkste onderwerpen. Met het bestemmingsplan wordt hier nadrukkelijk op ingespeeld.

Is er (nog) sprake van de ontwikkeling van een hotel? Wanneer wordt er meer duidelijk over het hotel en de horeca in Stadspark Oranjerie?

Op dit moment bevinden Bridges Real Estate en de gemeente Apeldoorn zich in de vroege ontwerpfase van Stadspark Oranjerie. De ambitie is om een hotel en horeca te faciliteren. Hoe dat precies ingevuld gaat worden is momenteel nog onduidelijk. We zijn in gesprek met meerdere exploitanten.

Komt er een aparte informatiesessie voor ondernemers in en rondom de Oranjerie?

We hebben ervoor gekozen om eerst iedereen te informeren en daarna een aparte informatiesessie te organiseren voor de ondernemers. Mocht u in gesprek willen met de ontwikkelaar, dan kunt u via het contactformulier een aanvraag indienen.

Kunnen jullie benoemen op welke manier het project duurzaam is?

Met het project dragen Bridges Real Estate en de gemeente Apeldoorn bij aan de duurzaamheidseisen die gelden voor nieuwbouwprojecten. Dit houdt in dat er verstandig wordt omgegaan met materialen en dat er volgens duurzame, nieuwe methodes wordt gewerkt. Daarop aansluitend is er veel aandacht voor groen, onder andere door het groene stadspark. Ook voor de bestaande materialen in de huidige Oranjerie wordt een nieuwe bestemming gezocht.

 

Hoe ziet het ‘vergroenen’ van Stadspark Oranjerie eruit? Wordt er een stadspark gerealiseerd?

De ambitie is om een stadspark aan te leggen van circa 40 bij 80 meter. De grootte van het park hebben we met elkaar definitief vastgesteld en kan niet meer worden veranderd. Mogelijk wordt er nog iets geschoven met de exacte locatie. Daarnaast zijn er nog een drietal hofjes in het plan opgenomen. Verder zouden we meerdere groene binnentuinen willen terugbrengen in Stadspark Oranjerie. Dat is veel additioneel groen ten opzichte van de bestaande situatie. Dit heeft meerdere voordelen. Door groen terug te brengen wordt de hitte op hete zomerdagen deels beperkt. Dit komt door de combinatie van meer schaduw en de verdamping van water. Bovendien zorgen het park en de groene hofjes voor wateropvang bij stortbuien.

 

Is het plan natuurinclusief? Zo ja, hoe?

Ja, het plan is natuurinclusief en duurzaam. Zo is er aandacht voor:
1. Vleermuiskasten voor vleermuizen;
2. Voorzieningen voor Huismussen, Spreeuwen en Gierzwaluwen d.m.v. speciale dakpannen, vogelvides of inmetselstenen;
3. Insectenhotels aan de muren van de bebouwing, in tuinen of in bestaande of aan te planten groenstructuren;
4. Groenstructuren met inheemse plantensoorten zoals meidoorn, Wilde liguster, Klimop en Sleedoorn die insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. Daarnaast maken de parken en de hofjes de stad groener.

Wat is de invloed van de sloop en bouw op de bereikbaarheid rondom de Oranjerie?

We doen ons best om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Aangezien vooral op ‘eigen’ terrein wordt gebouwd, verwachten wij dat de eventuele verstoring van de bereikbaarheid rondom de Oranjerie beperkt zal blijven.

 

Blijft de parkeergarage onderdeel van Stadspark Oranjerie en is de parkeergarage te gebruiken tijdens de ontmanteling/bouw? En zijn er voldoende parkeervoorzieningen meegenomen in dit plan?

Dat is vooralsnog wel het uitgangspunt. Momenteel lijkt de Q-park garage groot genoeg binnen het nieuwe plan. Er vinden gesprekken plaats met Q-park over de mogelijkheden rondom de huidige en nieuwe parkeerplaatsen.

 

Hoe beperken jullie de overlast tijdens de bouw?

We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken door de bouwplaats op eigen terrein te organiseren.

 

Gaat het stadspark in de nacht dicht in verband met mogelijke overlast?

Nee, het stadspark is openbaar en zal in de nacht niet dicht gaan.

 

Gaan de torens voor (extra) valwinden zorgen in de stad?

Nee, onderzoek wijst uit dat de torens in het plan geen bovenmatige windhinder veroorzaken. Uiteraard zullen we dit zorgvuldig blijven bekijken en waar nodig maatregelen treffen.

Hoe zit het dan met de planning? Wat is de snelste planning? En wat als dat niet goed gaat?

Nadat de nieuwe versie van het ontwerp bestemmingsplan afgerond is, is de planning om het definitieve bestemmingsplan rond de zomer 2024 door de gemeenteraad vast te laten stellen. Bij onvoorziene omstandigheden kan dit ook langer duren.

Wanneer start de bouw van Stadspark Oranjerie en hoelang gaat de bouw duren?

We hopen begin 2025 te starten met de eerste bouwwerkzaamheden. De bouw duurt naar verwachting tussen de vier en vijf jaar.

Hoe ziet de bouwplanning eruit?

Momenteel zijn Bridges Real Estate en de gemeente Apeldoorn druk bezig met de ruimtelijke procedures en het tekenwerk. Zodra er zicht is op een betrouwbare bouwplanning zullen we die informatie direct delen via de website.

Wordt de bouwplanning van de verschillende projecten in de binnenstad op elkaar afgestemd?

Het is de rol van de gemeente om te borgen dat de projecten, voor zover mogelijk, niet tegelijk ten uitvoer gebracht kunnen worden en in te grijpen op het moment dat daar knelpunten ontstaan.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

De communicatie verloopt via de website www.stadsparkoranjerie.nl. De komende periode wordt per fase bekeken hoe omwonenden snel en volledig geïnformeerd kunnen worden.

 

Zijn er naast Stadspark Oranjerie ook andere plannen voor hoogbouw in het centrum van Apeldoorn?

Voor meer informatie over andere plannen in de binnenstad verwijzen we u graag naar de website van de gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl.

 

Ik heb geen bevestiging van mijn inschrijving op de nieuwsbrief ontvangen. Is mijn aanmelding goed doorgekomen?

Het kan enige tijd duren voordat u een bevestiging ontvangt. Het kan zijn dat deze in uw spam-map terecht komt. Heeft u geen bevestiging ontvangen of lukt het inschrijven niet? Neem contact met ons op via info@stadsparkoranjerie.nl.

Disclaimer
Aangezien Stadspark Oranjerie nog vol in ontwikkeling is en afhankelijk is van verschillende factoren, kan het project zoals hierin geschetst nog wijzigen. Aan de informatie opgenomen in dit document, de informatieavonden, de nieuwsbrief en/of de website van Oranjerie Stadspark kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.