Verslag tweede informatiebijeenkomst. Dinsdag 25 april, Stadspark Oranjerie.

Op dinsdagavond 25 april 2023 vond de tweede informatiebijeenkomst ‘Stadspark Oranjerie’ plaats in het ACEC gebouw in Apeldoorn. De bijeenkomst stond in het teken van het informeren van bewoners, omwonenden en ondernemers over de plannen rondom Stadspark Oranjerie. Ondernemers van de oranjerie zijn per mail uitgenodigd en de eventuele overige belanghebbenden zijn uitgenodigd via een geadresseerde flyer die is verspreid in omliggende straten van het project. Om betrokkenen in de toekomst optimaal te blijven informeren over de ontwikkelingen omtrent Stadspark Oranjerie, is daarnaast een nieuwe website ontwikkeld waar het laatste nieuws te vinden is: www.stadsparkoranjerie.nl. Op de informatiebijeenkomst waren circa 70 geïnteresseerden aanwezig.

Ontvangst van bezoekers

Bezoekers van de informatiebijeenkomst werden vanaf 19.00 in het ACEC gebouw ontvangen door de projectmedewerkers van Stadspark Oranjerie. Voor de gelegenheid was de locatie voorzien van posters, flyers en speciaal ontworpen brievenbussen om vragen in te stoppen voor het geval bezoekers eerder weg moesten. Tevens konden bezoekers al een kijkje nemen bij de speciaal ontworpen maquette van het stadspark, die voor het eerst tentoongesteld werd. 

Opening van de avond door Tom den Boer

Om 20.00 trapte moderator Tom den Boer de plenaire sessie af. De begeleidende presentatie kan hier worden teruggevonden. Den Boer leidde als onafhankelijk avondvoorzitter de avond en was ook avondvoorzitter op de vorige informatieavond. Den Boer stond tijdens zijn openingswoord stil bij de opbouw van de avond. Hij benoemde de te verwachten sprekers (Adam Smit, Marjolein Kuipers en Martijn Bremmer) en introduceerde de nieuwe website, waar alle informatie terug te vinden is. Ook gaf hij een korte terugblik op de informatiebijeenkomst van 2 november 2022, en liet hij de impressie zien die op deze avond is gedeeld. Het verslag van de eerste bijeenkomst kan hier worden teruggelezen.

In gesprek met Adam Smit (ZZDP Architecten)

Vervolgens nodigde Den Boer architect Adam Smit uit en vroeg hem welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds 2 november 2022. Smit antwoordde hierop dat er samen met de partners verder is gewerkt aan het stedenbouwkundig plan en dat hier de laatste hand aan is gelegd. In de tussentijd zijn volgens Smit de zes opgestelde ambities volledig overeind gebleven. Hierin doelde hij op de ambities om het winkelbestand gezonder te maken, lege winkelruimtes te voorkomen, een gezonde binnenstad te creëren, een stadspark te ontwikkelen, te vergroenen waar mogelijk, te verdichten met respect voor de context en een autoluwe binnenstad te creëren met behoud van de huidige parkeergarage. Ook benadrukte hij nogmaals dat een goede samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en Bridges Real Estate essentieel is voor het realiseren hiervan.

Op de vraag of de ambities in de tussentijd veranderd zijn, antwoordde Smit als volgt: “De ambities zijn niet veranderd. Het plan is wel verder uitgewerkt.” Op de vervolgvraag wat er wel veranderd is in de tussentijd, antwoordde hij dat de meest opvallende verandering ten opzichte van de eerste impressie de hoeveelheid torens is. Het oorspronkelijke plan omvatte drie torens, nu is de beoogde toren bovenop de HEMA uit het plan gehaald. “Uiteindelijk zien we in de maquette dus nog twee torens terug, waarvan één kleine en één grote. Dat is een grote verandering,” aldus Smit. Den Boer vroeg vervolgens of het projectteam ook bezig is geweest met wat er op welke locatie gaat komen. Hierop antwoordde Smit dat het een half jaar geleden nog niet duidelijk was waar alles precies zou gaan komen. Smit vertelde dat er nu wel meer duidelijkheid over waar bijvoorbeeld winkels, woningen en ingangen zouden moeten komen. Hij benadrukte dat het plan is aangescherpt en verbeterd, en dat de route logischer is geworden in het aangepaste plan.

Den Boer en Smit sloten af met een dialoog over de circa zeventien benodigde onderzoeken die allemaal uitgevoerd zijn om de haalbaarheid te toetsen. Al deze onderzoeken zijn voltooid. Smit somde een aantal onderzoeken op, waaronder wind, zon- en schaduw, zichtlijnen, mobiliteit, parkeren en stikstofonderzoek. Na dit gesprek volgde een 3D fly-through video. Den Boer bedankte Smit en vroeg vervolgens Marjolein Kuipers op het podium.

3D fly-through video Stadspark Oranjerie

In gesprek met Marjolein Kuipers (Gemeente Apeldoorn)

Marjolein Kuipers werd gevraagd naar de rol van de gemeente, die als controleur fungeert in het proces. Het antwoord van Kuipers kwam erop neer dat de gemeente plannen controleert en toetst aan de hand van wet- en regelgeving en eigen beleid. Om dit concreet te maken vroeg Den Boer: “Wat houdt controleren concreet in?” Kuipers antwoordde hierop dat de gemeente erop toeziet dat in het plan alles klopt, zoals het ontwikkelen van betaalbare woningen, voldoende parkeergelegenheid, groen, schaduwwerking en dat hoogbouw niet zorgt voor windhinder. Kuipers benadrukte dat er in de circa zeventien onderzoeken ontzettend veel factoren zijn om rekening mee te houden. Deze factoren zijn hier slechts een greep uit. Op de vraag waar het meeste op wordt gelet in het proces, antwoordde zij: “We zien erop toe dat het project resulteert in een mooi plan, dat voldoet aan alle criteria.”

Tot slot lichtte Kuipers de procedures toe en liet zij weten dat zij het centrale aanspreekpunt is vanuit de gemeente. Zij bevestigde dat het ontwerpbestemmingsplan eind juni ter inzage en beschikbaar komt voor het publiek, inclusief alle bijbehorende onderzoeken. Deze stukken zullen in te zien zijn op het gemeentehuis of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de wettelijke termijn van zes weken is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Den Boer bedankte Kuipers en vroeg Martijn Bremmer op het podium.

In gesprek met Martijn Bremmer (Bridges Real Estate)

Martijn Bremmer, directeur van Bridges Real Estate, werd eerst door Den Boer geïntroduceerd. Den Boer vroeg hem hoe het plan nu verder zal verlopen. Bremmer gaf aan dat de procedure bij de gemeente klaar is, maar dat dit niet betekent dat de plannen definitief zijn. De puzzel wordt nu verder gelegd en er wordt hard gewerkt aan de visualisatie met alle betrokken partijen. “Daarnaast zijn in dit stadium open gesprekken erg belangrijk. Het doel van de komende periode is om contact te zoeken met directe betrokkenen, zoals ondernemers of directe omwonenden,” aldus Bremmer. Hij benadrukte dat er veel onderdelen samengebracht moeten worden en dat de realisatie ook afhankelijk is van externe factoren. Dat is een uitdaging die Bridges Real Estate als ondernemend bedrijf niet uit de weg gaat.

Den Boer sloot het gesprek af met vragen over betaalbare woningen, de verwachte retailruimte en de start bouw. Bremmer gaf aan dat de woningen voor 80% betaalbaar zullen zijn volgens de eisen van gemeenten. Over de verwachte retailruimte zegt Bremmer het volgende: “Momenteel hebben we een ruimte van maximaal 14.000 m² gereserveerd, maar de verwachting is dat dit zal uitkomen op circa 10.000 m².” Het doel is om leegstand terug te brengen. Er dienen niet onnodig winkelmeters bij te worden gebouwd, die vervolgens leeg blijven staan. Een vraag die bij veel bezoekers speelde, was wat de verwachte bouwtijd zal zijn. Bremmer antwoordde hierop dat de ambitie is om begin 2025 te starten, als alles volgens plan verloopt. Hij verwacht dat de bouw tussen de 4 en 5 jaar zal duren.

Een bezoeker in de zaal vroeg vervolgens hoe definitief het gepresenteerde plan is. Hierop antwoordde Bremmer dat “het de ambitie van Bridges Real Estate en de gemeente Apeldoorn is om het plan zoals afgebeeld tot uitvoering te brengen.”

Bremmer legde tot slot uit dat er elke donderdagmiddag een informatiecentrum wordt geopend in de oude Didi kledingwinkel aan Oranjerie 126, waar iedereen terecht kan met vragen of opmerkingen. Dit centrum zal ook dienen als locatie voor de komende themabijeenkomsten. De thema’s worden nader bepaald op basis van de vragen en onderwerpen die spelen in de omgeving. Tot het einde van de ter visie legging is er in het informatiecentrum elke donderdagmiddag iemand aanwezig.

In gesprek met wethouder Jeroen Joon (gemeente Apeldoorn)

Als verrassing van de avond was ook wethouder Jeroen Joon aanwezig. Reden genoeg voor Den Boer om hem spontaan op het podium te verwelkomen voor wat vragen. Den Boer sprak zijn lof uit richting Joon voor zijn betrokkenheid en vroeg hem naar zijn kijk op het plan en de samenwerking met Bridges Real Estate. Joon antwoordde: “Het plan heeft alles waar wij behoefte aan hebben komende jaren, zoals woningen, vergroening, het terugdringen van winkelmeters en het autoluw maken van de stad, wandelpaden en fietspaden.” Ook benadrukte Joon de goede relatie met het familiebedrijf. Al in een vroeg stadium is door Bridges goed doorgevraagd naar de wensen van de gemeente. Daarnaast benadrukte Joon zijn voorkeur voor het hotel omdat hij toerisme hoog in het vaandel heeft staan, ook met oog op de vele jaarlijkse bezoekers bij Paleis het Loo. De samenwerking bevalt goed: “We gaan samen voor een topresultaat.”

Op vragen uit de zaal over het onderhoud en veiligheid, antwoordde Joon dat het beheer van de openbare ruimte, zoals het park, bij de gemeente zal liggen. Joon sloot positief af: ‘’Het uitgangspunt moet zijn: leefbaarheid, vergroening en dat iedereen lekker kan vertoeven.” Later vulde hij daar nog op aan: “We gaan voor een groene stad; de Veluwe binnenhalen.”

Afsluiting door den Boer

De plenaire sessie liep ten einde. Den Boer vroeg alle aanwezigen om naar de maquette te gaan en eventuele vragen te stellen. Ook vatte hij de avond samen en vermeldde vervolgens dat de veelgestelde vragen op de website van Stadspark Oranjerie aangevuld worden en mensen daar ten alle tijden terecht kunnen voor informatie. Den Boer sloot de avond af en nodigde iedereen uit voor een aansluitende borrel. De maquette van Stadspark Oranjerie is vanaf heden te bekijken in het informatiecentrum aan Oranjerie 126.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag? Bekijk de FAQ of neem contact op met het team van Bridges Real Estate.